ROZDZIAŁ 1.
 1. Karta Podarunkowa (dalej: „Karta”) jest elektronicznym bonem towarowym wydawanym przez spółkę pod firmą F. H. Vega P. Bul Spółka jawna z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy: 31-019), ul. Floriańska 53, prowadząca działalność gospodarczą pod numerem NIP 6761735244, REGON 351184614, KRS 0000114786, (dalej: „Wydawca”).
 2. Karta uprawnia każdorazowego jej posiadacza do uzyskania od Wydawcy świadczenia lub świadczeń w postaci towarów handlowych znajdujących się w bieżącej ofercie Wydawcy (dalej: „Towary”), jednakże do wartości nieprzekraczającej aktualnej wartości Karty.
 3. Nabywca Karty jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Wydawcy, z tytułu nabycia danej Karty, kwoty równej wartości nabywanej przez siebie Karty najpóźniej w chwili otrzymania Karty od Wydawcy.
 4. Aktualną wartością Karty jest jej wartość początkowa pomniejszona o wartość uzyskanych przez posiadacza Karty świadczeń, o których mowa w ust. 2 – ustalona na chwilę poprzedzającą realizację świadczenia/świadczeń, o których mowa w ust. 2. Doładowanie Karty (zwiększenie jej wartości) nie jest możliwe.
 5. Nabycie Karty oraz wartość początkowa Karty zostają każdorazowo potwierdzone przez Wydawcę dokumentem niefiskalnym.
 6. Karty wydawane są w placówkach handlowych Wydawcy wskazanych na stronie internetowej www.harpers.pl, mogą być  nabywane także za pośrednictwem sklepu internetowego www.harpers.pl.
 7. W momencie wydania Karty jej nabywcy przez Wydawcę w placówkach handlowych Karta jest aktywna, co oznacza że nabywca i każdy następny posiadacz Karty może realizować prawo, o którym mowa w ust. 2 Regulaminu. W przypadku nabycia karty na stronie internetowej harpers.pl, karta zostaje aktywowana w momencie poprawnego zarejestrowania zapłaty przez Wydawcę.
 8. Karta ważna jest bezterminowo.
ROZDZIAŁ 2.
 1. Realizacja prawa, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszego regulaminu, może nastąpić w placówkach handlowych Wydawcy wskazanych na stronie internetowej www.harpers.pl, a także poprzez dokonywanie zakupów w sklepie internetowym www.harpers.pl. Zmiana wykazu placówek handlowych oraz wskazanych wyżej adresów internetowych może być dokonywana jednostronną decyzją Wydawcy poprzez umieszczenie zmienionego wykazu placówek (adresów internetowych) na stronie internetowej.
 2. Realizując prawo, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszego regulaminu, posiadacz Karty może żądać świadczenia/świadczeń w postaci tylko tych Towarów, które są aktualnie dostępne w placówce handlowej (sklepie internetowym), w której prawo to realizuje.
 3. Posiadacz Karty może wielokrotnie realizować prawo do świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszego regulaminu, do momentu wyczerpania środków odpowiadających każdorazowo aktualnej wartości karty.
 4. W przypadku gdyby w momencie poprzedzającym realizację danego świadczenia/świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszego regulaminu, aktualna wartość Karty była wyższa niż łączna wartość świadczenia/świadczeń, różnica tych wartości (po spełnieniu świadczenia/świadczeń) stanowi nową aktualną wartość Karty, zaś posiadaczowi Karty nie służy prawo do otrzymania tej różnicy w gotówce.
 5. W przypadku gdyby w momencie poprzedzającym realizację danego świadczenia/świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszego regulaminu, aktualna wartość Karty była niższa niż łączna wartość świadczenia/świadczeń, różnica tych wartości powinna zostać przez posiadacza Karty dopłacona gotówką lub akceptowaną w danej placówce handlowej (sklepie internetowym) inną formą płatności, w tym kartą płatniczą lub kredytową, pod rygorem odmowy spełnienia świadczenia/świadczeń przez Wydawcę.
 6. Wartość świadczenia/świadczeń wyznacza każdorazowo cena detaliczna Towaru/Towarów będącego/będących przedmiotem świadczenia/świadczeń obowiązująca w placówce handlowej (sklepie internetowym), w której prawo do świadczenia/świadczeń ma być zrealizowane, w chwili realizacji tego prawa.
 7. Warunkiem realizacji prawa do świadczenia/świadczeń, o którym mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu, w danej placówce handlowej Wydawcy wskazanej ust. 1 powyżej, jest okazanie personelowi placówki handlowej, w której realizacja ta ma być dokonana, Karty w stanie nieuszkodzonym, umożliwiającym odczyt danych z Karty i posiadającej wszystkie zabezpieczenia chroniące przed jej sfałszowaniem.
 8. Wydawca zastrzega sobie prawo czasowego wstrzymania realizacji świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszego regulaminu w przypadkach, gdy jest niemożliwa weryfikacja aktualnej wartości Karty, w szczególności na skutek awarii systemów komputerowych, łączności itp.
 9. Po realizacji świadczenia/świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszego regulaminu, posiadacz Karty otrzymuje paragon fiskalny (lub fakturę) opisujący sprzedaż Towaru/Towarów będącego/będących przedmiotem świadczenia/świadczeń.
 10. Aktualną wartość Karty można sprawdzić w każdej placówce handlowej, o której mowa w ust. 1 powyżej lub poprzez kontakt z Wystawcą.
ROZDZIAŁ 3.
 1. Ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Karty przechodzi na nabywcę z chwilą wydania mu Karty.
 2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za zrealizowanie świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu przez osobę nieuprawnioną (w szczególności osobę, która bezprawnie weszła w posiadanie Karty), jeżeli osoba ta przedstawi mu Kartę. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w której Wydawca wiedział o tym, że spełnia świadczenie do rąk osoby nieuprawnionej.
 3. Karta nie podlega zwrotowi. Nabywca ani posiadacz Karty nie może dochodzić od Wydawcy wymiany Karty na gotówkę, jak również wydania aktualnej wartości Karty w całości lub w części w gotówce.
 4. Ewentualne zwroty Towarów będących przedmiotem świadczenia/świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu, dopuszczone przez Wydawcę, będą następowały za zwrotem uszczuplonej realizacją danego świadczenia/świadczeń wartości Karty – do wartości zwracanego Towaru. Zasady zwrotów Towarów są przedmiotem odrębnych regulacji Wydawcy.
 5. Postanowienia ust. 4 powyżej nie stosuje się do zwrotu Towarów w wykonaniu uprawnień wynikających z wad Towarów lub ich niezgodności z umową sprzedaży.
ROZDZIAŁ 4.
 1. Nabywca Karty wraz z otrzymaniem Karty oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 2. Wydanie Karty nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
 3. Karta w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym.
 4. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela.
 5. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem www.harpers.pl oraz w placówkach handlowych, ujętych na ww. stronie internetowej. Wydawca ma obowiązek przekazania nabywcy/posiadaczowi Karty treści niniejszego regulaminu w formie pisemnej na każde jego żądanie.
 6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 10.05.2020 r.